8  3  72

ohne Titel

 

32 x 36 cm

 

Holzdrucke I